Missie, visie & kernwaarden

De visie van de kerk is om het land bevloeid te zien worden van de kennis van de heerlijkheid van de Heer. Deze visie is gefundeerd op drie pilaren. Het bereiken van de verlorenen, het opwekken van de kerk en het oprichten van leiders.
Lees meer
The River is een kerk waar het Woord wordt gepredikt zonder compromis zodat mensen opgroeien tot sterke discipelen in Christus.

Visie, Missie en kernwaarden

De visie van The River is om dit land bevloeid te zien worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heer, zoals het water de zee bedekt.

Deze visie is gefundeerd op drie pilaren.

Reaching the Lost
Miljoenen mensen zijn ver van God. Wij willen hen bereiken door het Goede Nieuws via elk mogelijk kanaal te delen zodat zij dicht bij God kunnen komen. Elke zaterdag gaan we de straten van Amsterdam op met een grote groep gelovigen om dit goede nieuws te verspreiden. Elke week opnieuw horen we machtige getuigenissen van wat God op de straten van Amsterdam doet.

Reviving the Church
Wij willen een kerk zijn waar je niet alleen kennis ontvangt over God, maar waar je Hem persoonlijk kan ontmoeten. Tijdens onze diensten en conferenties geven wij de Heilige Geest alle ruimte om vrijuit te bewegen.

Raising up Leaders
Er zijn veel mensen die God hard nodig hebben. Daarom werken wij hard om leiders op te richten zodat zij hun plek in kunnen nemen en een verschil kunnen maken in deze wereld.

Of het nu gaat om één van onze zondagse diensten, events of zelfs onze Home Groups; we willen er zeker van zijn dat jij je welkom voelt, maar waar jij ook wordt toegerust om je volle potentieel te bereiken.
Wil je dit voor jezelf ervaren? Kom ons bezoeken tijdens een van onze diensten.
bezoek ons
Onze Kernwaarden:
Wij houden van God
Wij houden van mensen
Wij zijn familie
Wij zijn gericht op de eeuwigheid
Wij zijn uitmuntend
Wij zijn genereus
Wij geloven dat alle dingen mogelijk zijn

Geloofsverklaring

 • De ene ware God

  Wij geloven in God, Hij heeft Zichzelf geopenbaard als de eeuwige, zelfbestaande “IK BEN”, de Schepper van het heelal en de Verlosser van de mensheid; en als drieëenheid, Zich manifesterend in Vader, Zoon en Heilige Geest.

  Deuteronomium 6:4
  Exodus 3: 14
  Jesaja 43:10-11
  Jesaja 48:16
  Mattheüs 28:19
  Lucas 3:22
  I Johannes 5:7

 • De Goddelijke inspiratie van de Bijbel

  Wij geloven in de Bijbel, het door de Heilige Geest geïnspireerde Woord van God, en ervaren het als grondslag en enige absolute richtlijn en absolute toetsingskader voor het functioneren van persoonlijke levens en de gemeente.

  2 Timoteüs 3:16
  1 Korintiërs 2:13

 • De Heere Jezus Christus

  Wij geloven in de Here Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, de redder van de mensen, gegeven door de Heilige Geest, geboren door de maagd Maria, volledig God en volledig mens.

  Mattheüs 1:23
  Johannes 5:22-23
  Johannes 1:1, 18
  Hebreeën 1:1-13

 • De dood, opstanding en hemelvaart van Jezus Christus

  Wij geloven dat Christus stierf voor onze zonden, dat Hij begraven is en op de derde dag weer is opgestaan uit de dood en in persoon aan Zijn discipelen is verschenen. We geloven in de lichamelijke hemelvaart van Jezus en Zijn verheerlijking.

  1 Korintiërs 15:1-4
  Romeinen 4:25
  Johannes 14:2-3
  1 Thessaloniscenzen 4:13-18

 • Erfzonde en zondeval van de mens

  Wij geloven dat de eerste mens, Adam, ontviel aan de genade Gods door ongehoorzaamheid en zo de zonde in de wereld kwam en door de zonde de dood. De overtreding van Adam haalde niet alleen de schuld van de natuurlijke dood over de mens, maar ook de eeuwige afscheiding van God.

  Genesis 1:26; 2:17; 3:6-24

 • De verlossing van de mens

  Wij geloven dat de enige hoop op verlossing en redding van de mens uit de macht van de zonde is door het vergoten bloed van de Heer Jezus Christus (Handelingen 4:12; Romeinen 5:8-12; Romeinen 6:23; Jacobus 1:21; Efeze 2:8). Als een mens belijdt dat Jezus zijn of haar Redder en de Zoon van de levende God is, dan is er bevrijding van de vloek die de zonde over de mens had gebracht, het is door geloof en door genade.

  Johannes 14:6
  Hebreeën 10:20
  Galaten 3:13

 • De doop in water

  Wij geloven in de opdracht tot dopen door algehele onderdompeling in water zoals in de bijbel wordt gegeven. Allen, die berouw hebben over hun zonden en die geloven in Jezus Christus van Nazareth als Redder en Heer, dienen gedoopt te worden. Dit is een verklaring aan de wereld, dat zij zich verenigen met Christus in Zijn dood en met hem opgewekt zijn in een nieuw leven.

  Mattheüs 28:19
  Handelingen 10:47, 48
  Romeinen 6:4

 • De doop in de Heilige Geest

  We geloven in de doop met de Heilige Geest, volgend op de redding, met als schriftuurlijk bewijs het spreken in andere tongen zoals de Geest dat ingeeft (Handelingen 2:1-4; 8:14-17 en 10:44-46; Galaten 3:14-15). Deze ervaring is onderscheiden van, en een gevolg van de wedergeboorte.

  Handelingen 8: 12-17; 10:44, 48; 19:1-6

 • De gaven van de Geest

  Wij geloven in de werking van de gaven van de Geest in de gemeente zoals deze zichtbaar waren in de eerste gemeente in het boek handelingen. Deze gaven zijn zoals de Geest wil.

  1 Korinthiers 12

 • De kerk

  Wij geloven dat de kerk het lichaam van Christus is, de woonstede van God door de Heilige Geest met de Goddelijke opdracht voor het vervullen van haar grote taak. Elke gelovige, geboren uit de Geest, maakt deel uit van de algemene kerk van de eerstgeborenen, die zijn ingeschreven in de hemel (Efeze 1:22; Hebreeën 12:23).

  Het is de verantwoordelijkheid van de kerk om:

  a. een werktuig te zijn om het evangelie in de wereld te brengen en alle volkeren tot discipelen van Jezus Christus te maken (Handelingen 1:8; Mattheüs 28:19; Markus 16:15,16).

  b. een gemeenschappelijk lichaam te zijn waarin God aanbeden kan worden (1 Korinthe 12:18-28).

  c. een kanaal te zijn van Gods doeleinden, om een Gemeenschap van heiligen te vormen, vervolmaakt naar het beeld van Zijn Zoon (Efeze 4:11-16; 1 Korinthe 12:28).

 • Het leven van de gelovige

  Wij geloven dat met de doop in de Heilige Geest de bekleding met kracht komt, een leven van heiliging en dienstbaarheid en de vrucht van de Heilige Geest zichtbaar in het leven van de gelovigen.

  Lukas 24:49
  Handelingen 1:4, 8
  1 Korinthe 12:1-31

 • Het avondmaal

  Wij geloven in de tafel van de Heer; het heilige avondmaal, zoals opgedragen is door de Heer Jezus Christus voor zijn dood en opstanding.

  1 Korintiërs 11:23-32

 • Eeuwigheid

  We geloven in eeuwig leven voor gelovigen (Johannes 5:24 en 3:16) en de eeuwige straf voor ongelovigen en in de realiteit en de persoon van satan en een eeuwig oordeel voor hem en zijn engelen.

  Matteüs 25:41
  Markus 9:43-48
  Openbaring 20:10-15